REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO imdomonikapolak.pl*

 

*wersja obowiązująca od dnia 16 marca 2021 roku

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Imdominikapolak.pl dostępnego pod adresem internetowym: https://imdominikapolak.pl.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: https://imdominikapolak.pl/, prowadzony jest przez AZTECH Dominika Polak z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: 47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Powstańców 70, NIP: PL7532315251
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a/ zasady dokonywania rejestracji w Serwisie internetowym przez Klientów i korzystania przez nich z Kont użytkowników w ramach Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl,

 

b/ warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży poprzez Sklep internetowy Imdominikapolak.pl,

 

c/ zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez Serwis internetowy z wykorzystaniem usług świadczonych poprzez Sklep Internetowy Imdominikapolak.pl;

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego https://imdominikapolak.pl/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin”.

 

 1. AZTECH Dominika Polak prowadzi sprzedaż Produktów w postaci książek w formie papierowej i elektronicznej.

 

 1. Wszystkie fotografie Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, znaki towarowe) zamieszczone w Serwisie internetowym Imdominikapolak.pl są własnością AZTECH Dominika Polak lub zostały użyte przez spółkę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich odpowiednie prawa. Zabrania się kopiowania fotografii i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku/kopiowania tekstów zamieszczonych w niniejszym Serwisie internetowym, w tym ich udostępniania w Internecie bez wyraźnej zgody AZTECH Dominika Polak lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich odpowiednie prawa.

 

 1. Stanowczo zabrania się również podmiotom trzecim pobierania materiałów graficznych (fotografii, grafik, logotypów etc.) z Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych lub innych komercyjnych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez wyraźnej zgody AZTECH Dominika Polak lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania cywilnego lub karnego zmierzającego ochrony praw i interesu AZTECH Dominika Polak oraz innych osób uprawnionych.

 

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Serwisu internetowgo lub uciążliwy dla innych użytkowników, Imdominikapolak.pl S,.A. ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności tego Serwisu, w tym Sklepu.

 

 1. Ogłoszenia, reklamy AZTECH Dominika Polak, cenniki i inne informacje o Produktach, zamieszczone na  stronie Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy (słowne i graficzne), parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 1. DEFINICJE I POJĘCIA

 

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej: https://imdominikapolak.pl/, w tym dokonująca nabycia Produktów w Sklepie Internetowym Imdominikapolak.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą ale jednocześnie zawierana przez tę osobę umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego,

 

Przedsiębiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca ze strony internetowej: https://imdominikapolak.pl/ dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i jednocześnie zawierana przez tę osobę fizyczną umowa ma dla niej charakter zawodowy,

 

Klient – Konsument, Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego, w tym dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Imdominikapolak.pl,

 

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed złożeniem Zamówienia oraz ich zakupem, jak również przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów,

 

Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu internetowego w tym, w szczególności: zawierania i realizowania Umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług drogą elektroniczną dla Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl, składania reklamacji, dokonywania zwrotów (realizacji prawa odstąpienia od umowy), rozwiązywania sporów, ochrony danych osobowych,

 

Regulamin Promocji – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl określający warunki promocji obowiązującej w danym czasie, organizowanej przez AZTECH Dominika Polak,

 

Regulamin Bonu Podarunkowego – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl określający warunki nabycia i wykorzystania Bonu Upominkowego dostępnego do nabycia w Sklepie Internetowym,

 

Regulamin Konkursu – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl określający warunki organizowanego konkursu dla Klientów, w tym nagrody i warunki uczestnictwa,

 

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://imdominikapolak.pl/, którego częścią jest Sklep internetowy, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia,

 

Sklep internetowy – portal sprzedażowy w ramach Serwisu internetowego służący Klientom do zapoznania się z ofertą handlową AZTECH Dominika Polak składania Zamówień na Produkty i zawierania Umów sprzedaży,

 

Produkty – wyroby i towary prezentowane oraz oferowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu internetowego,

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy AZTECH Dominika Polak, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego w ramach Serwisu internetowego,

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w przedmiocie zawarcia z AZTECH Dominika Polak Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę zamawianych Produktów,

 

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których AZTECH Dominika Polak skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia,

 

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający sprzedaż Produktu,

 

Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Serwis internetowy – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez AZTECH Dominika Polak za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od AZTECH Dominika Polak cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacjeo Produktach, usługach, nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym Imdominikapolak.pl,

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),

 

Polityka Prywatności Imdominikapolak.pl – dokument określający szczegółowo zasady przetwarzania danych Klientów, w tym informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych,

 

dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdym tygodniu;

 

 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW ZE SKLEPU INTERNETOWEGO IMDOMINIKAPOLAK.PL

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep internetowy Imdominikapolak.pl należy wejść na stronę internetową https://imdominikapolak.pl/, następnie dokonać wyboru Produktów i postępować zgodnie ze wskazaniami, informacjami oraz komunikatami zamieszczonymi na wyżej wymienionej stronie Serwisu internetowego.

 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami i wymaganiami.

 

 1. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

 

 1. W trakcie składania Zamówienia to jest do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanego wyboru Produktów, w tym anulowania przygotowywanego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Serwisu internetowego.

 

 1. Rejestracja Klienta w Serwisie internetowym Imdominikapolak.pl nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl wszystkich niezbędnych danych i informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a/ przedmiotu Zamówienia tj. wybranych przez Klienta Produktów,

 

b/ jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług brutto, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów gdy takie zostają naliczone,

 

c/ wybranego sposobu dokonania płatności za Zamówienie,

 

d/ wybranego sposobu dostawy;

 

 1. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do obligatoryjnego dokonania akceptacji treści Regulaminu, podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za przedmiot Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jest ona jednocześnie warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia i zwarcia Umowy sprzedaży poprzez Serwis Internetowy.

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie Zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl stanowi oświadczenie woli zawarcia z AZTECH Dominika Polak Umowy sprzedaży, której treścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail oznaczoną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia. Każde Zamówienie będzie posiadało swój indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie wskazany w treści wymienionej wiadomości email.

 

 1. Umowę traktuje się za zawartą wraz z naciśnięciem przez Klienta przycisku „Zamawiam” i przesłaniem wiadomości elektronicznej email potwierdzającej ten fakt i zawierającej indywidualny numer Zamówienia, o której mowa w pkt 8 powyżej. 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. AZTECH Dominika Polak zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeśli w przeciągu pięciu (5) dni roboczych od jego złożenia Klient nie dokona zapłaty całości ceny za zamawiane Produkty. Za datę uiszczenia zapłaty za Produkty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego AZTECH Dominika Polak kwotą należności. W przypadku anulowania Zamówienia przez AZTECH Dominika Polak cena uiszczona w części ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

 1. AZTECH Dominika Polak zachowuje prawo do określenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub rodzajowo określonej grupy Produktów objętych jednym zamówieniem, jak również jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia i jego anulowania w przypadku braku Produktów niezależnie od przyczyn z uwagi, na które Produkt jest niedostępny, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną email. W przypadku anulowania Zamówienia przez AZTECH Dominika Polak uiszczona cena ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

 1. Klient korzystający z Serwisu Internetowego, jest zobowiązany do:

 

a/ korzystania z Serwisu internetowego i jego wszystkich funkcji, w tym formularzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

b/ nieprzekazywania, nieprzesyłania i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dla dóbr osobistych AZTECH Dominika Polak i osób trzecich oraz praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej,

 

c/ korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 

d/ wprowadzania do Serwisu internetowego danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających praw osób trzecich;

 

 

 

 

 

 1. REJESTRACJA KLIENTA I KONTO UŻYTKOWNIKA SERWISU INTERNETOWGO IMDOMINIKAPOLAK.PL

 

 1.  Klient może dokonać rejestracji w Serwisie internetowym Imdominikapolak.pl poprzez utworzenie Konta użytkownika (co nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia, choć korzystania z określonych promocji czy bonów podarunkowych lub udział w konkursach może być ograniczone do Klientów zarejestrowanych w Serwisie Internetowym i posiadających Konta użytkowania). W powyższym celu należy dokonać rejestracji Konta na stronie internetowej  https://imdominikapolak.pl/ zgodnie z informacjami i zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami. Warunkiem koniecznym do założenia konta w Serwisie internetowym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta konieczne jest uzupełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.

 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

 

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu (postanowienia części V) dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

 

 1. Zważywszy na wymogi stawiane przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 2018/1912 przedsiębiorcy posiadający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski proszeni są o składanie Zamówień i kontakt AZTECH Dominika Polak poprzez następujący adres poczty elektronicznej: sklep@imdominikapolak.pl.

 

 1. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Imdominikapolak.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. Z chwilą wydania przez Imdominikapolak.pl Produktów przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. AZTECH Dominika Polak w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi będącemu Przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. W razie przesłania Produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika, Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność AZTECH Dominika Polak z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

 1. AZTECH Dominika Polak ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy AZTECH Dominika Polak, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę AZTECH Dominika Polak.

 

 

 

 1. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, który wpisywany jest przez Klienta do formularza Zamówienia.

 

 1. AZTECH Dominika Polak dokłada wszelkich starań aby Czas realizacji zamówienia był jak najszybszy i zamówione Produkty trafiły do Klienta w satysfakcjonującym go terminie.  Termin wysłania przez nas Produktów w ramach Zamówienia wynosi od jednego (1) do maksymalnie pięciu (5), a w przypadku trwania promocji do dziesięciu (10) dni roboczych licząc od dnia uiszczenia w całości należności za Zamówienie przez Klienta. Prawie wszystkie Zamówienia AZTECH Dominika Polak wysyła na przestrzeni dwóch (2) dni roboczych od jego złożenia, choć AZTECH Dominika Polak zastrzega, że w szczególnych przypadkach realizacja Zamówień może się przedłużyć.

 

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką pocztową (za pośrednictwem operatora publicznego) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Koszty dostawy są zawsze precyzyjnie określone podczas składania zamówienia i widoczne przy składaniu Zamówienia pod zestawieniem wybranych Produktów. Należność uciszana przez Klienta stanowi sumę ceny wszystkich wybranych Produktów, kosztu dostawy oraz ewentualnie kosztów dodatkowych usług wybranych przez Klienta i wymienionych w podsumowaniu Zamówienia.

 

 1. Przy zakupach o wartości minimum 200 złotych (po uwzględnieniu udzielonych przez Imdominikapolak.pl ewentualnych rabatów lub obniżeniu wartości Zamówienia poprzez wykorzystanie Bonu Podatunkowego), koszt wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polski pokrywa AZTECH Dominika Polak, co nie dotyczy jednak opcji ,,za pobraniem”. W opcji dostawy i płatności realizowanej ,,za pobraniem” transport przesyłki jest płatny w każdym przypadku niezależnie od wartości Zamówienia.

 

 1. AZTECH Dominika Polak zastrzega, że Czas realizacji zamówienia zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i dookreślony jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników realizujących dostawę na zlecenie AZTECH Dominika Polak.

 

 1. Udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub Dowodu zakupu wraz z linkiem do niniejszego Regulaminu.

 

VII. DOWODY ZAKUPU

 

 1. W związku z każdym Zamówieniem Klientowi zostanie wystawiony i doręczony Dowód Zakupu. Zawierając Umowę sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep internetowy Imdominikapolak.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

 1. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania Dowodu Zakupu w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania Dowodu Zakupu w wersji papierowej.

 

 1. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania Dowodu Zakupu w wersji papierowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@imdominikapolak.pl niezwłocznie po złożeniu Zamówienia albo wcześniej uzupełniając pole „uwagi” formularza Zamówienia w trakcie jego składania. Sklep zobowiązuje się przekazać Dowód Zakupu w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.

 

 1. AZTECH Dominika Polak wystawi Dowód Zakupu w momencie wysyłki Zamówienia do Klienta. AZTECH Dominika Polak wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący spełnienie warunków formalnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, faktury w formie elektronicznej są sporządzane w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia w formularzu lub przy zakładaniu Konta przez Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury drogą elektroniczną uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze pocztowym Serwisu internetowego AZTECH Dominika Polak.

 

 1. AZTECH Dominika Polak nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane przyczynami niezależnymi od spółki, w szczególności jeżeli jest to konsekwencją podania przez Klienta nieprawidłowego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej, utraty dostępu do wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej, uznania przez serwer poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail do której załączona została faktura elektroniczna jako tzw. „spam”, usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna lub, usunięcia podanego w Zamówieniu konta poczty elektronicznej przez Klienta lub administratora serwera albo braku dostępu Klienta do połączenia internetowego. AZTECH Dominika Polak nie ponosi również odpowiedzialności za błędnie wskazane dane Klienta podane przez niego przy składaniu Zamówienia lub rejestracji Konta użytkownika w Serwisie internetowym.

 

VIII. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 

 

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) ze wskazaniem stawki tego podatku.

 

 1. Cena może zostać uiszczona przez Klienta:

 

a/ płatnością w systemie PayU,

 

b/ płatnością w systemie PayPal,

 

d/ także przy odbiorze, w wypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę za pobraniem;

 

 1. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczony do wartości Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy zależna jest od opcji dostawy wybranej przez Klienta przy składaniu Zamówienia spośród tych wymienionych w formularzu, ceny poszczególnych usług przewozowych podane są przy poszczególnych opcjach realizacji dostawy.

 

 

 1. REGULAMIN PROMOCJI, KONKRUSU ORAZ REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO

 

 1. AZTECH Dominika Polak może organizować akcje promocyjne dotyczące Produktów z oferty Imdominikapolak.pl dostępnych na stronie Sklepu.

 

 1. Klient ma możliwość skorzystania z promocji w okresie jej obowiązywania i zgonie z warunkami dotyczącego jej Regulaminu Promocji.

 

 1. Rabat wynikający z zapisu Klienta do Newslettera obejmuje produkty nieprzecenione i nieobjęte inną promocją lub rabatem aktualnie obowiązującym w Sklepie Imdominikapolak.pl.

 

 1. Rabaty i promocje nie mogą być łączone.

 

 1. Warunki skorzystania z promocji są każdorazowo określone w odrębnym Regulaminie Promocji zamieszonym na stronie https://imdominikapolak.pl/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulaminy Promocji”. Odnośnik jest aktywny jedynie w czasie obowiązywania promocji.

 

 1. Sklep internetowy może udostępnić Klientom możliwość zakupu Bonów Podarunkowych możliwych do wykorzystania bezterminowo celem nabycia Produktów z asortymentu AZTECH Dominika Polak dostępnych na czas składania Zamówienia poprzez Sklep internetowy Imdominikapolak.pl.

 

7.W przypadku umożliwienia Klientom nabywania Bonów Podarunkowych, szczegółowy Regulamin Bonu Podarunkowego będzie zamieszonym na stronie https://imdominikapolak.pl/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin Bonu Podarunkowego”.

 

 1. W przypadku organizowania przez AZTECH Dominika Polak konkursów, szczegółowy Regulamin Konkursu będzie zamieszonym na stronie https://imdominikapolak.pl/ w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin Konkursu”.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY

 

 1. Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w którym mowa w pkt 1 powyżej wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia w którym Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) wszedł w posiadanie zamówionych Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia. W przypadku zawarcia poprzez Serwis internetowy umowy dotyczącej świadczenia usług termin na odstąpienie liczy się od dnia zawarcia tej umowy, w tym przypadku odstąpienie nie jest jednak możliwe jeżeli AZTECH Dominika Polak wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a usługa została zrealizowana w całości przed wyrażeniem przez Klienta woli odstąpienia od umowy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: sklep@imdominikapolak.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: AZTECH Dominika Polak, ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle).

 

 1. Klient może skorzystać z przygotowanego przez AZTECH Dominika Polak formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) dostępnego na Stronie internetowej Sklepu w części „Dodatkowe Informacje” zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. do ostatniego dnia terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2 włącznie.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w części IX Regulaminu, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie (zgodnym z przepisami prawa).

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

a/ W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep, AZTECH Dominika Polak zwraca Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient nie będący Przedsiębiorcą, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. AZTECH Dominika Polak może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania przedmiotu Umowy sprzedaży lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

 

b/ Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić Produkty AZTECH Dominika Polak niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów na adres AZTECH Dominika Polak przed upływem tego terminu,

 

c/ Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (także nie będącemu Przedsiębiorcą) w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

d/ Jeżeli Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez AZTECH Dominika Polak, to spółka nie jest zobowiązana do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

 

e/ W wypadku odstąpienia Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, czyli koszty przesłania Produktów do AZTECH Dominika Polak,

 

f/ Klient (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania,

 

g/ Adres, na który dokonywane są zwroty Produktów to: AZTECH Dominika Polak ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (magazyn AZTECH Dominika Polak),

 

h/ W celu usprawnienia procesu zwrotu Produktu Klient powinien dołączyć do zwracanego Produktu numer Zamówienia. W przeciwnym wypadku proces zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy może ulec wydłużeniu.

 

 1. REKLAMACJE PRODUKTÓW IMDOMINIKAPOLAK.PL

 

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Imdominikapolak.pl, Klient może składać na adres mailowy sklep@imdominikapolak.pl.  Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez zespół Imdominikapolak.pl w terminie do czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 

 1. AZTECH Dominika Polak odpowiada wobec Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch (2) lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności AZTECH Dominika Polak istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między dwunastym (12) a dwudziestym czwartym (24) miesiącem od wydania Produktu, to Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) powinien wykazać, że wada Produktu istniała w momencie zakupu.

 

 1. Korzystając z rękojmi Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 

a/ Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 

b/ Przy ujawnieniu wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

 

c/ Żądać wymiany rzeczy na nową wolną od wad,

 

d/ Żądać usunięcia wady (o ile jest to możliwe ze względu na rodzaj wady i Produktu);

 

 1. Reklamację w ramach rękojmi powinny być składane na adres poczty elektronicznej: sklep@imdominikapolak.pl lub pocztą tradycyjną na adres: AZTECH Dominika Polak ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 

 1. Klient w celu złożenia reklamacji może skorzystać z przygotowanego przez AZTECH Dominika Polak formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Imdominikapolak.pl w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do AZTECH Dominika Polak, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, Klienta na koszt AZTECH Dominika Polak, na adres spółki: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (magazyn AZTECH Dominika Polak).

 

 1. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: sklep@imdominikapolak.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. AZTECH Dominika Polak rozpatrzy każdą reklamację w terminie do czternastu (14) dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpoznana. AZTECH Dominika Polak poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą pocztową lub poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub rejestracji w Serwisie internetowym.

 

 1. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, Klient powinien przesłać rzecz na adres magazynu AZTECH Dominika Polak: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. W przypadku gdy w wyniku uzasadnionej reklamacji następuje zwrot Produktu, Sklep zwraca Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) pełną kwotę zapłaconą za Produkty oraz koszt ich dostawy.

 

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 

 

 1. W przypadku, gdy wynik postępowania reklamacyjnego nie satysfakcjonuje Konsumenta, ten może skorzystać m.in. z:

 

a/ Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację, postępowanie to jest nieodpłatne co do zasady,

 

b/ Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, które to postępowanie również jest bezpłatne co do zasady. Szczegółowe zestawienie Sądów widnieje pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

 

c/ Nieodpłatnej pomocy i porady ze strony miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,

 

d/ Internetowej platformy ODR (internetowe rozstrzyganie sporów) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Realizując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO ”) AZTECH Dominika Polak informuje:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest AZTECH Dominika Polak z siedzibą w 47-220 Kędzierzynie Koźlu, ul. Powstańców 70. NIP: 6751740249.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: marketing@imdominikapolak.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 2 powyżej.
  3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
  a/ w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i realizacji innych umów o świadczenie usług (zarządzanie Serwisem internetowym, rejestracja Konta, obsługa konta, realizacja transakcji i obsługa płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. lit. c) RODO (tj. obowiązek prawny),

 

b/ rozpatrywania składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
c/ obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych Produktów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
d/ poinformowania Klienta o dostępności Produktu przy wyborze Produktu lub usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy),

 

e/ przedstawiania informacji na temat Produktów Imdominikapolak.pl, ich oferty, promocji (w szczególności poprzez Newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing i promowanie własnych Produktów i usług. Przesyłanie informacji i oferty handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przekazywanie jej takiej informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
f/ dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

g/ udzielania odpowiedzi przesłaną wiadomość i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
h/ wypełniania obowiązków względem organów administracji podatkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
i/ prowadzenia statystyki i badań w tym zakresie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu internetowego umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
j/ prowadzenia marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych Produktów i usług Administratora, promowania tych Produktów i prezentowania oferty handlowej),

 

k/ usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej, jej organizacji oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie i zorganizowanie działalności;

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności Imdominikapolak.pl. Polityka Prywatności Imdominikapolak.pl zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. W postanowieniach odnoszących się do Polityki Prywatności, znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AZTECH Dominika Polak, a Klientem, który jest Konsumentem, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane Sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 1. AZTECH Dominika Polak zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn jeżeli zajdzie taka potrzeba np. wynikających z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, sposobu realizacji dostaw, czy też zmiany rodzaju asortymentu.

 

 1. Gdy w Regulaminie jest mowa o zdefiniowanych pojęciach, a w szczególności Produktach w liczbie mnogiej, odnosi się to również do pojedynczego Produktu.

 

 1. Zmiany i modyfikacje Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, co w szczególności dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz realizowanych Umów sprzedaży. Powyższe nie dotyczy umów o charakterze ciągłym gdyby takie były zawierane prze Serwis internetowy – do takich umów stosuje się zmiany Regulaminu od dnia ich wejścia w życie.